ตรวจสอบสถานะ

*** กรุณาระบุ หมายเลขอ้างอิง เพื่อติดตามข้อมูล
ลิงค์ดาวน์โหลดมีอายุใช้งานได้ 7 วัน หลังจากนั้นกรุณามาขอรับข้อมูลภาพ ณ ศูนย์ CCTV

รอพิจารณา

กำลังดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

ปฏิเสธคำขอ

ชื่อผู้ขอภาพ :
รหัสกล้องบริเวณเวลาศูนย์ที่รับเรื่องสถานะหมายเหตุดาวน์โหลดวิดีโอ